Privacyverklaring

Versie 1 – 22 mei 2018

Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Louise van den Broek (in de rest van het document te noemen Praktijk Louise van den Broek) gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 37160554, hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met de bescherming van persoonsgegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring legt uit hoe Praktijk Louise van den Broek met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Louise van den Broek gegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten
 • bezoekers aan de Praktijk Louise van den Broek
 • bezoekers van www.kinderpsycholoog-enkhuizen.nl
 • collegae

Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Louise van den Broek verwerkt persoonsgegevens die:

 • betrokkene (of indien minderjarig, ouders of wettelijk vertegenwoordiger van een betrokkene) zelf persoonlijk
 • (tijdens een afspraak), telefonisch of digitaal (via mail of contactformulier op de site) heeft verstrekt. Hieronder
 • vallen contactgegevens inclusief BSN;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens sessies of onderzoek worden vastgelegd in schrift of beeldopnames, waarbij beeldopname apart worden opgeslagen en alleen toegankelijk is voor de betrokken behandelaar;
 • gegevens verkregen via digitale portals voor e-health of diagnostiek gegevens verkregen door het invullen van het contactformulier op de site kinderpsycholoog-enkhuizen.nl

Doeleinden verwerking
Praktijk Louise van den Broek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • het uitvoeren van een overeenkomst ten behoeve van het verlenen van jeugdhulp en jeugdggz en de declaraties voor verrichte werkzaamheden;
 • het beantwoorden van een vraag via het contactformulier. Hiertoe worden de gegevens bewaard zolang dit nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden;

Rechtsgrond
Praktijk Louise van den Broek verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden

 • uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een overeenkomst tot het verlenen van jeugdhulp en indien van toepassing het bijbehorend declaratieproces aan derden zoals gemeenten;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

Verwerkers
Praktijk Louise van den Broek kan voor uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een overeenkomst tot het verlenen van jeugdhulp en/of het declareren aan derden, zoals de gemeenten verwerkers inschakelen. Met deze verwerkers ic Therapieland (e-health), VCD (dossiervorming) en Telepsy (e-diagnostiek) is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Louise van den Broek deelt alleen cliëntgegevens met derden als dat in het kader van de behandeling (zoals een verwijzing) aangewezen is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Dossiervorming en bewaren van gegevens
De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht Praktijk Louise van den Broek om de dossiers vijftien jaar te bewaren nadat de overeenkomst is beëindigd. Dit betekent dat medische gegevens waaronder ook persoonsgegevens vijftien jaar bewaard blijven. Financieel-administratieve gegevens worden volgens wettelijke verplichtingen zeven jaar bewaard na vastlegging van de gegevens.

Rechten van de cliënt
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Ik heb als gz-psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming met anderen over u of uw kind mag spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Wijzigingen privacyverklaring
Praktijk Louise van den Broek kan deze verklaring altijd wijzigen. De meest actuele versie wordt op de site van de praktijk geplaatst. Het is daarom verstandig deze site regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Louise van den Broek te verzoeken cliëntgegevens van uzelf of uw (minderjarige) kind in te zien, te rectificeren, te verwijderen en/of tegen de verwerking bezwaar te maken.

Over deze verklaring kunt u contact opnemen met Praktijk Louise van den Broek door een mail te sturen naar lvandenbroek@vrijgevestigden.zorgring.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Louise van den Broek persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact zoeken met de praktijk door te mailen naar lvandenbroek@vrijgevestigden.zorgring.nl

Mocht u een klacht hebben dan probeert Praktijk Louise van den Broek deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).